top of page

Welkom bij PVV Purmerend

Dit is de website van de fractie van de PVV in Purmerend

PVVVrijheid_edited.jpg
Home: Welkom

ONZE STANDPUNTEN

Wij staan voor:

FreedomImage.jpg

Uw vrijheid

De PVV is trots op Purmerend. Zo kent onze prachtige gemeente kenmerkende locaties, zoals de historische Kaas- en Koemarkt in het centrum van Purmerend. Maar ook mooie landschappen in de Beemster en bijzonder cultureel erfgoed. Dat moet gekoesterd worden. En voor de coronacrisis werden jaarlijks de Purmerendse en Beemster feestweken georganiseerd: een begrip in de regio. Maar wat onze identiteit vooral kenmerkt is vrijheid! Helaas worden onze vrijheden en tradities bedreigd. De Nederlandse samenleving islamiseert, bijvoorbeeld door de massale komst van asielzoekers uit islamitische landen. Een groot probleem, aangezien de islam een intolerante ideologie is, die haaks staat op de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Hoe minder ruimte deze ideologie in onze samenleving krijgt, hoe beter het is. De PVV zal alleen al om die reden nooit instemmen met het huisvesten van asielzoekers in Purmerend. En dan hebben we het nog niet eens over de verstrekkende gevolgen voor onze sociale voorzieningen en nu al zwaar onder druk staande woningmarkt. Opvang van asielzoekers hoort in de regio van herkomst plaats te vinden. Democratie is een heel groot goed en naar de mening van de PVV kan deze nog verder versterkt worden door burgers zoveel mogelijk vrijheid te geven om hun mening te kunnen geven over gemeentelijke besluiten. Het referendum is daar een mooi instrument voor. De referendumverordening mag wat de PVV betreft dan ook vaak worden gebruikt en is het goed om te blijven kijken hoe deze verder kan worden verbeterd. Tevens zou de PVV graag zien dat veelvuldig, grootschalige en onafhankelijke draagvlakonderzoeken worden gehouden, want draagvlak is van essentieel belang voor gemeentelijk beleid. De PVV heeft zich altijd hard gemaakt voor een referendum over de fusie tussen Purmerend en Beemster. Dergelijke ingrijpende gebeurtenissen horen altijd aan onze inwoners te worden voorgelegd. Helaas is dit niet gebeurd, maar de PVV zal zich ook bij eventuele nieuwe fusieplannen blijven inzetten voor een referendum.

Welvaart.jpg

Uw welvaart

Ondernemers zijn de motor van onze economie; zij zorgen voor veel werkgelegenheid en bedrijvigheid in onze gemeente. Maar ook voor een levendige stad en dorpen, waarin het voor bewoners, toeristen en dagjesmensen fijn vertoeven is. Zij moeten daarom alle ruimte krijgen om te kunnen ondernemen, dus zo min mogelijk lasten. De PVV is dan ook voorstander om de precariobelasting te schrappen.
De coronacrisis heeft er bij veel ondernemers flink ingehakt en daarom wil de PVV dat het gemeentebestuur geld vrijmaakt voor het ondersteunen van noodlijdende ondernemers en ondernemersbelastingen verlaagt of schrapt. Zo kunnen ondernemers op adem komen en hun onderneming behouden. De ondersteuning vanuit de gemeente moet wat de PVV betreft langer duren. Tevens zou voor horecaondernemers een blijvend ruimhartiger terrassenbeleid moeten worden gehanteerd.
De lokale economie kan verder gestimuleerd worden door de lasten voor onze inwoners te verlagen. Door de coronacrisis en meer dan tien jaar rampzalig beleid van de kabinetten Rutte kunnen veel burgers wel wat extra koopkracht gebruiken. De PVV is dan ook voor het afschaffen van de hondenbelasting, verlagen van de OZB en het verlagen van de reeds gestegen parkeertarieven, zodat de Purmerendse burgers meer geld in hun portemonnee krijgen om uit te geven.
Wij staan voor een gemeentebestuur dat zuinig en verantwoord met het belastinggeld van onze burgers omgaat. Ofwel, een gemeentebestuur dat goed op het gemeentelijke huishoudboek let. Dus geen onzinnige subsidies voor bijvoorbeeld duurzaamheidswaanzin, zoals de energietransitie en ook geen gegraai in de algemene reserve. Deze is wat de PVV betreft alleen voor noodgevallen beschikbaar.

ZorgAmersfoort.jpg

Uw welzijn

Iedereen verdient een veilige leefomgeving. Maar straatterreur, zoals geweld, ernstige overlast en berovingen is helaas aan de orde van de dag. De horeca heeft helaas ook veel te maken met overlast. Terrassen zijn nu vaak hangplekken van overlastgevende jongeren, wat resulteert in een intimiderende sfeer, veel zwerfafval en vernielingen aan buitenstaande attributen. De PVV vindt dit alles onaanvaardbaar en kiest voor een harde aanpak van straattuig. Handhavers moeten zoveel mogelijk surveilleren en wij zouden tevens graag zien dat Handhaving fors wordt uitgebreid, waarbij ook wordt gekeken naar inzet in de nachtelijke uren.

En voor de horeca wil de PVV de burgemeester aansturen om de Horecapolitie in ere te herstellen, ter voorkoming van een hoop ongeregeldheden die niet voorkwamen voordat de horecapolitie werd opgeheven. Zo kan de rust worden hersteld, waardoor mensen weer op fatsoenlijke wijze uit kunnen gaan en ondernemers de zekerheid hebben dat de politie ter plaatse is wanneer er incidenten voorvallen. Wat de PVV betreft is het niet de bedoeling dat de Horecapolitie en Handhaving zich gaan bezighouden met de onbegrijpelijke en samenleving ontwrichtende coronamaatregelen van het Rijk. Daarnaast kan de pakkans worden vergroot en een preventieve werking uitgaan van extra cameratoezicht, waarbij tevens wordt gekeken naar investeringen in kwalitatief betere camera’s.

In Purmerend zijn steeds meer inwoners afhankelijk van zorg. Zo maken steeds meer ouderen gebruik van ouderenzorg en het aantal jongeren dat afhankelijk is van jeugdzorg neemt ook toe. De PVV vindt dat iedere Purmerender recht heeft op de beste zorg en dat niemand buiten de boot mag vallen. We willen zo kort mogelijke wachtlijsten en vinden dat het gemeentebestuur zich maximaal moet inzetten om dat te bewerkstelligen. Dat betekent niet alleen lobbyen bij het Rijk voor meer financiële middelen om tekorten op te vangen, maar ook zelf prioriteiten durven te stellen en kritisch te kijken naar het eigen huishoudboek. Wil je als gemeente bijvoorbeeld geld uitgeven aan duurzaamheidswaanzin óf goede ouderenzorg voor onze ouderen die Nederland hebben opgebouwd en goede jeugdzorg voor onze kinderen die de toekomst zijn? Voor de PVV een makkelijke keuze. Daarbij komt dat de gemeente de grip kwijt lijkt te zijn op het jeugdzorgbudget. In het belang van een goed functionerende jeugdzorg en een deugdelijke besteding van belastinggeld is het belangrijk dat zo goed mogelijk duidelijk is waar het geld in de jeugdzorg heengaat. De PVV zou dan ook graag zien dat de gemeente zich aanmeldt bij het collectief Follow The Money en medewerking verleent aan het onderzoek om de geldstromen in de jeugdzorg zo goed mogelijk in kaart te brengen. Deze gegevens kunnen dan ook gebruikt worden om scherp in te kopen, waarbij kwaliteit wordt gewaarborgd.

Wat de PVV betreft moet de gemeente ook openstaan voor ervaringen van andere gemeenten die zijn geconfronteerd met (onnodig) hoge jeugdzorgkosten en dit hebben weten aan te pakken. De PVV is van mening dat ook mensen met multicomplexe problematiek (zoals verslavingsproblemen en/of psychische problemen) niet tussen wal en schip mogen belanden. Onze fractie ziet alleen niets in het voorstel voor De Woonplek binnen de vastgestelde randvoorwaarden. Mensen met multicomplexe problemen moet je niet bij elkaar in één voorziening zetten. Dat is vragen om problemen voor deze mensen en omwonenden. De PVV is daarom voorstander van goede huisvesting via ‘Housing First’ met begeleiding. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan moeten de huidige randvoorwaarden en criteria zo aangepast worden dat een woonplek voor deze mensen verder van woonwijken af komt te liggen, zodat ze in een meer prikkelarme omgeving kunnen worden geholpen en de kans op overlast wordt beperkt.

Mantelzorgers hebben een onmisbare rol in het verlenen van zorg aan naasten, buren of anderen die zij lief hebben. Ze zijn niet meer weg te denken in het zorgdomein. Echter, mantelzorgers hebben vaak nog een baan en gezin ernaast, waardoor zij onder extreme druk staan. 13 De PVV wil dan ook dat deze helden zoveel mogelijk hulp krijgen vanuit de gemeente bij zorgaanvragen, zoals advies en ondersteuning. Er dient in te worden gezet op voldoende POH’s (Praktijk Ondersteuner Huisarts) om de druk te verlagen en direct zorg in te kunnen zetten. En als blijk van waardering zou het jaarlijkse mantelzorgcompliment in waarde moeten verdubbelen, van maximaal 100 naar 200 euro.

Home: Informatie

Ons volledige partijprogramma

Hier te downloaden

Partijprogramma 2022-2026

Druk op de onderstaande knop

Home: Bestanden
bottom of page